Objavljeno istraživanje o stavovima mladih na temu koncepta esencijalnih vještina - EYCA

Naruči svoju EYCA karticu

Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka ličnosti NVO "Centar za omladinsku edukaciju". Politika zaštite podataka ličnosti.

Uz to, ovom prijavom kao korisnik EYCA kartice, daješ saglasnost da NVO "Centar za omladinsku edukaciju" koristi navedene lične podatke i kako bi te informisao o novostima i promotivnim akcijama EYCA kartice, kao i u svrhu uspostavljanja i održavanja komunikacije sa tobom, u cilju unaprijeđenja usluge koju nudimo.

Važno: Ako si maloljetan/a, neophodno je da nam dostaviš potpisanu saglasnost roditelja za prikupljanje i obradu tvojih ličnih podataka, i to u roku od 5 radnih dana, poštom ili lično na adresu: Trg Nikole Kovačevića br. 13, 81 000 Podgorica.

Tvoja prijava je prihvaćena! Svakog radnog dana, EYCA karticu možeš preuzeti na adresama:

Na linku možeš pronaći sva mjesta gdje možeš preuzeti EYCA karticu.

Objavljeno istraživanje o stavovima mladih na temu koncepta esencijalnih vještina

30.05.2021

Ispitivanje stavova mladih na temu koncepta esencijalnih vještina sprovedeno je u periodu od 2. marta do 2. aprila, na uzorku od 250 ispitanica i ispitanika. Ovo istraživanje je imalo za cilj utvrđivanje stepena trenutne nedovoljne funckionalne pismenosti kod mladih, kao i razloga koji predstavljaju barijere za veću motivaciju za preduzetničkim i menadžerskim potrebama.


Koncept esencijalnih vještina se zasniva na razumjevanju potreba da vještine za poslove budućnosti prevazilaze osnovnu podjelu na “hard” i “soft”, odnosno tehničke i ljudske vještine. Istraživanje je osmišljeno kao dvofazno, gdje se u prvoj fazi sprovela anketa sa kompanijama, a u drugoj upitnik sa mladima.


Kada je riječ o prvom dijelu istraživanja, učestvovalo je 17 kompanija, među kojima su bile međunarodne kompanije koje zapošljavaju veći broj ljudi, posebno mladih u atraktivnim oblastima (IT, bankarstvo, telekomunikacije), male i srednje kompanije koje zapošljavaju ređe i manji broj ljudi u uslužnim oblastima (trgovina, turizam, zanati i poljoprivreda). Upitnik za mlade je popunilo ukupno 250 mladih, koji dolaze iz različitih gradova Crne Gore.


Kompanije su navele da im je prilikom odabirom kandidata za rad najvažnije opšte znanje kandidata, stečeno iskustvo kandidata kao i stečena diploma u formalnom obrazovanju. Samo jedna od 17 uključenih kompanija, i to kompanija iz kategorije malih i srednjih preduzeća, označila je kao važnu prilikom odabira kandidata za rad upravo stručnu obuku i sertifikate stečene kroz neformalno obrazovanje. Prilikom odabira kandidata koji su zainteresovani za rad u njihovoj kompaniji poslodavci primarno akcenat stavljaju na odgovornost i posvećenost, zatim na profesionalnost i poznavanje rada na računaru, efektnu komunikaciju, fleksibilnost.


Mladi su svjesni da im za posao koji žele trebaju esencijalne vještine. Prije svega, smatraju da su to organizacija obaveza i vremena i odgovornost, a primjetan je izuzetno visok stepen podudaranja svih visoko ocjenjenih potrebnih esencijalnih vještinama sa iskazanim stavovima poslodavaca po istom pitanju. Mladi procjenjuju da su emocionalna inteligencija, liderstvo, interkulturalnost i kreativnost vještine koje će im najmanje trebati za posao koji žele. U poređenju sa odgovorima koje su dali poslodavci, postoji preklapanje što se tiče vještina liderstva, odnosno i poslodavci uglavnom ne smatraju da je ta vještina presudna za zapošljavanje mladih u njihovim kompanijama.


Istraživanje je realizovano u okviru projekta "Osnaživanje mladih za savremeno poslovanje", koji se implementira u partnerstvu NVO "Centar za omladinsku edukaciju" i NVO "CAZAS", a sredstva za njegovu realizaciju su obezbijeđena kroz Javni konkurs Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2020. godinu pod nazivom "Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje".


Rezultate istraživanja možete preuzeti ovdje.